باسبار

جهت انتقال جریان الکتریکی و توزیع قدرت از باسبارهای مسی استفاده می شود وعمده مصرف این محصولات در تابلوهای برق است. هدایت الکتریکی محصول بسیار اهمیت دارد چرا که جریان عبوری از باسبارها زیاد است . این تجهیز دارای مشخصه های طول و عرض و ضخامت با سطح مقطع مستطیل شکل و یا بنا به درخواست مشتری به صورت لب گرد نیز می باشد که نوع شمشی آن معمولا به صورت شاخه های ۴ متری در بازار موجود و قابل تولید می باشد. اما پهنا و ضخامت آن اندازه و ابعاد مختلفی به صورت استاندارد دارد که به شرح جدول میباشد