نحوه محاسبه وزن و ضخامت گرده های مسی

چگالی مس 8/9 گرم بر سانتی متر مکعب

نحوه محاسبه وزن گرده ی مسی

قطر گرده(سانتی متر) ضخامت(میلی متر) وزن به دست آمده(گرم) وزن به دست آمده(کیلوگرم)
120 1/25 12,582 12/58

نحوه محاسبه ضخامت گرده ی مسی

قطر گرده(سانتی متر) وزن (کیلوگرم) وزن (گرم) ضخامت به دست آمده(میلی متر)
35 0/56 560 0/7

نحوه محاسبه وزن نوردی و صفحه ارت مسی

عرض(سانتی متر) طول(سانتی متر) ضخامت(میلی متر) وزن به دست آمده(گرم) وزن به دست آمده(کیلوگرم)
60 305 1/75 28,502 28/502

نحوه محاسبه ضخامت نوردی وصفحه ارت مسی

عرض(سانتی متر) طول(سانتی متر) وزن (کیلوگرم) وزن (گرم) ضخامت به دست آمده(میلی متر)
10 15 0/134 134 1/0