واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

شرح وظایف مدیر کنترل کیفیت

مهمترین مسئولیت‌های مدیر کنترل کیفیت در زیر آمده است:

 • همسو نمودن فعالیت های واحد کیفی در رابطه با درک خط مشی ها
 • اجرای اهداف و برنامه کیفیت واحد کنترل کیفی و پیشنهاد آن به مدیریت
 • تلاش برای تحقق اهداف و برنامه‌های کیفی و گزارش دهی به مدیریت
 • همکاری در شناسایی فرصتها و ریسکهای مجموعه و تلاش در جهت کنترل آنها
 • مستند سازی سیستم مدیریت و محصول نظیر طراحی و تدوین فرمهای کنترل کیفی ،دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مرتبط
 • همکاری در تعیین فرآیندهای مرتبط با کنترل کیفیت
 • همکاری با واحد فنی و مهندسی در تدوین طرح کیفیت محصول یا خدمات شامل اطلاعات خرید محصول، مشخصه‌های کنترلی محصول، روش‌های آزمون و بازرسی، طرح بسته‌بندی 
 • نظارت بر انجام بازرسی‌های ورودی– نهایی – حین تولید توسط بازرسین
 • تهیه گزارش از وضعیت کنترل کیفی محصولات و خدمات و ارائه به مدیریت
 • تحلیل گزارش‌ها و داده‌های مرتبط باکیفیت محصولات و خدمات و تصمیم‌گیری جهت بهبود وضعیت
 • پایش و اندازه‌گیری فرآیندهای مرتبط و درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • تایید فرم‌های کنترل کیفیت پس از انجام کنترلهای لازم توسط بازرسین و مسئول آزمایشگاه
 •  کنترل محصول نامنطبق شامل تعیین تکلیف اقلام نامنطبق ورودی، محصول نیمه ساخته و محصول نهایی نامنطبق
 • تهیه لیست تجهیزات اندازه‌گیری و آزمون
 • تهیه برنامه بازدید و کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه‌گیری
 • هماهنگی جهت ارسال تجهیزات کالیبراسیون جهت کالیبره نمودن و مذاکره با طرفین برون‌سازمانی مربوطه.
 • نظارت بر نتایج کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
 • نظارت بر فعالیت های بازرس کیفی و مسئول آزمایشگاه
 • درخواست آزمایش در موارد لازم از آزمایشگاه‌های معتبر
 • ارزیابی آزمایشگاه‌های معتبر جهت انجام آزمون‌ها و کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری
 • حصول اطمینان از انطباق فرآیندهای تولید و ساخت با الزامات و مقرراتی قانونی.
 • همکاری در ارزیابی اولیه و عملکرد تأمین‌کنندگان سازمان
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر عامل
 • …و

کنترل مراحل و فرایند تولید :

 • مرحله پیش از تولید:

مواد ورودی ، مورد بررسی اولیه قرار میگیرند و در بدو ورود به کارخانه از لحاظ معیارهای پذیرش و عدم پذیرشِ تعیین شده ،تفکیک و جداسازی میشوند.

 • مرحله تولید :

در فرآیند تولید محصولات، واحد کنترل کیفیت بایستی نظارت های مداوم بر فرآیند را داشته باشد تا اطمینان یابد محصولی سالم و مطابق الزامات تولید می شود.

کارشناسان کنترل کیفیت با اندازه گیری و پایش مواد حین تولید آن هم با استفاده از تجهیزات مورد تایید و کالیبره شده از صحت تولیدات اطمینان حاصل می کنند.

در این مرحله در صورتی که کارشناسان کیفی متوجه خطایی در محصول شوند بایستی سریعاً دستور توقف تولید را صادر نمایند. برای این منظور لازم است اختیار لازم از طرف مدیریت ارشد به مدیر کنترل کیفیت تفویض شود

 • مرحله پس از تولید

کنترل کیفیت محصولات نهایی از اهمیت زیادی برای واحدهای تولید کننده برخوردار است، چرا که سلامت محصولات و صحت عملکرد آن ها، به ویژه کیفیت و زیبایی ظاهری، عامل کلیدی در جذب مشتریان و افزایش میزان فروش است. خوشبختانه محصولات شرکت اخگرمس اصفهان، به عنوان برترین تولید کننده از تمام مراحل کنترل کیفیت عبور کرده و تأییدیه های لازم را در این حوزه کسب نموده است