واحد خرید مواد اولیه

جهت خرید مواد اولیه با شماره های شرکت داخلی 103 ( آقای محمدی ) تماس حاصل نمایید

تلفن: 7-03142290256