واحد تفکیک

مواد ورودی ، مورد بررسی اولیه قرار میگیرند و در بدو ورود به کارخانه از لحاظ معیارهای پذیرش و عدم پذیرشِ تعیین شده ،تفکیک و جداسازی میشوند .بارهای خریداری شده برای خطوط مختلف تولید متفاوت اند ، برای خط تولید مفتول به روش UPCAST از کاتد درجه یک با خلوص 99.999% استفاده میشود اما برای خط اسلب CCM  از غراضه مسی و همچنین کابلهای قرمز به همراه کاتد که  در برنامه شارژ کوره قرار میگیرد استفاده میشود. وظیفه واحد تفکیک اعلام هماهنگی با واحد آزمایشگاه ،جهت بررسی اولیه بارهای ورودی به شرکت و پس از اخذ تاییدیه های آنها ،تفکیک و جداسازی بر اساس ملاکهای مشخص شده.